Career

Purchasing Officer

Work Location : Unknown

Scope Of Works:

Unknown

Qualification:

เพศ ช/ญ อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์