Career

Logistics Supervisor

Work Location : Unknown

Scope Of Works:

Unknown

Qualification:

เพศ ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้น วุฒิ ปวส. – ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์เป็นอย่าง 3 ปี เพศชายต้องการผ่านการเกณฑ์แล้ว เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์